De Korf 56 (op de 1ste verdieping) 2924 AH, Krimpen aan den IJssel info@aaccountants.nl
0180-745742

Privacy statement

Privacy statement AAccountants Nieuwerkerk

  

Persoonsgegevens en verwerking

Om onze dienstverlening conform de wet- en regelgeving, maar ook praktisch en efficiënt uit te kunnen voeren, verwerken wij persoonsgegevens van cliënten. AAccountants Nieuwerkerk kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld op papier of via e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Bijzondere persoonsgegevens vragen wij alleen op indien strikt noodzakelijk in de desbetreffende situatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) welke wij als leidraad hanteren voor onze opvattingen en standpunten.

 

Technische en organisatorische maatregelen

AAccountants Nieuwerkerk heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Indien u vragen heeft over ons privacy statement kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 0180 745 742 of info@aaccountants.nl.